17 376 161

Svenska Dagbladet skriver idag:

17 376 161 biobiljetter såldes 2009 vilket innebär en ökning med drygt 13,4 procent mot 2008. Sett till enbart svenska filmer är 2009 det bästa bioåret sedan 1966–67. Totalt blev det 5 683 025 besök på svenska filmer, en ökning med 81,5% jämfört med 2008.

Det är inte sant vad synd det är om filmindustrin, speciellt den svenska som verkar vara akut krisdrabbad för tillfället.

– ”Man ska inte ropa ‘Varg!'”, sa Bill.
– ”‘Varg!’ ska man inte ropa”, sa Bull.

Men vafan!? Är karln fullständigt rudis!?

Ärenderaden är ordagrant min omedelbara reaktion på Carl Bildts senaste utspel i SvD. Carl Bildt började orera om friheten på nätet i en opinionsartikel i SvD något bland annat jag bemötte, Rick Falkvinge skrev en replik och Sagor från livbåten har en fin liten hög länkar till reaktioner online. Detta hindrade dock inte Bildt att fortsätta orera om det på nätet, inte minst igår och som vanligt blandar han uppenbara sanningar med egna värderingar i ett klassiskt försök att blanda bort korten.

Vårt beroende av nätet i alla avseenden växer mycket snabbt. Det handlar inte bara om den nytta vi individuellt har av det, utan att den ena avgörande samhällsfunktionen efter den andra, nationellt såväl som globalt, blir avhängigt av att nätet är säkert och tillförlitligt.

Hackerattacker har följts av en snabb utveckling av mer eller mindre avancerad nätkriminalitet. Och vi ser en mycket snabb utveckling av såväl olika former av nätattacker som av spaning och direkta konfliktförberedelser på nätet som bara kan utföras av statliga eller statsstödda aktörer.

Det börjar bra, fortsätter tveksamt och spårar sen ur ganska fatalt och det som verkligen får hela tankekedjan att tappa ett hjul och rasa nerför banvallen är ordet ”bara”. Man kan inte applicera gamla tidens militära tänk på Internet, den tid då vapen var dyrt och stora, slagkraftiga arméer enbart kunde skakas fram av rika industrinationer är förbi.

De så kallade botnets som tex idag används för att skicka spam och utföra DoS-attacker kan skapas av en ensam person som har den nödvändiga kunskapen och det krävs definitivt inte ”statsstödda aktörer”, att påstå det är ren FUD. Om Bildt i stället tänker på Kinas attack mot tex Google så hade inte den kunnat hända om inte USA till att börja med hade krävt att de själva skulle kunna utföra precis samma form av övervakning av personer som använder Googles tjänster (vilket jag skrivit om här).

Hamadoun Touré beskrev detta som nödvändigheten av ett fredsavtal innan kriget bryter ut. Det pågår en upprustning för cyberkrig som förr eller senare riskerar att få allvarliga effekter för våra samhällen, och det kommer nu att behövas en kraftfull förebyggande internationell diplomati i dessa frågor.

Utifrån perspektivet nation A versus nation B så låter det här säkert klokt, men utifrån perspektivet en samling odefinierade hackers som alla jobbar mer eller mindre individuellt versus nationer så låter det här som ett desperat försök att skydda sig med hjälp av massförstörelsevapen bara för att upptäcka att när man väl tänker försöka använda dem så har nån jävel snott avfyringsnyckeln.

Säkerhet på nätet kan aldrig lösas enbart politiskt och det kommer aldrig kunna uppnås mha drakoniska övervakningsmetoder, det man i stället riskerar att göra är att starta ett tvåfrontskrig, dels mot black hats men även mot white hats som knappast kommer sitta tysta och acceptera att övervakning och registrering blir normen på nätet. I sin iver att försöka förekomma cyberterrorism så tror alltså Bildt att vapenskrammel och statliga insatser ska kunna stoppa hotet samtidigt som han inbillar sig att frihet och integritet ska kunna bejakas (Ha, säger jag bara, ha!) och inser inte att han samtidigt tvingar sin starkaste allierade att bli sin fiende!

The road to hell is paved by good intentions.

När blir en nätverksattack mot ett land en attack mot detta land i folkrättslig mening, och vilken rätt till motåtgärder av olika slag kommer då att finnas?

Frågor som dessa är svåra i sig, och blir än mer komplicerade när det är utomordentligt svårt att fastställa var det egentliga ansvaret för en attack ligger.

Här är det uppenbart att Bildt är ett barn av sin tid. På nätet finns inte nationer! Punkt. Tänk om, tänk rätt.

Så, utifrån denna skriande okunskap är det katastrofalt illa när Bildt bemöter Falkvinges replik med fraser som:

Sverige är en öppen demokrati och en fungerande rättsstat.

Verkligen? Var då?

Jo, vi är förvisso fortfarande en demokrati, men tecknena att allt inte står rätt till börjar bli oroväckande många.

Falkvinge borde dock inte vara blind för att i försvaret av friheten på nätet också ingår att säkra detta nät mot dem som vill använda det på sätt som hotar vår frihet och säkerhet. Så fungerar faktiskt vår rättsstat även i övrigt. Och på samma sätt som i samhället i övrigt kan det i detta arbete finnas besvärliga gränsdragningar.

Visst är det så och det är ett arbete som IT-ansvariga och säkerhetsexperter dagligen brottas med. Dock, precis som Bildt säger så är det så vår rättsstat fungerar och integritet och frihet skyddas av lagar som tex den här:

9 c § Den som i annat fall än som sägs i 8 och 9 §§ olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling eller olovligen ändrar, utplånar, blockerar eller i register för in en sådan uppgift döms för dataintrång till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som olovligen genom någon annan liknande åtgärd allvarligt stör eller hindrar användningen av en sådan uppgift. Lag (2007:213).

Nu undrar jag, varför anser inte Bildt att den här är applicerbar på vår kommunikation på nätet när integriteten och privatlivet uppenbarligen anses vara i stort sett okränkbart när det gäller papperspost och telefoni?

Men att Sverige har lagar som skyddar upphovsrätten eller värnar vårt samhälle mot yttre hot kan inte rimligen leda till att vi jämställs med länder som förvägrar sina medborgare elementära fri- och rättigheter.

Det låter vackert, eller hur. Sanningen är mindre vacker. Från opassande.se’s utmärkta översikt över övervakningslagar:

(Prop. 2002/03:74) Hemliga tvångsmedel — offentliga ombud och en mer ändamålsenlig reglering: Polisen får telefonavlyssna personer som ej är misstänkta för brott, utan bara råkar ha någon form av kontakt med en misstänkt för brott som kan leda till 2 års fängelse, samt för ett antal brott med lägre straffsatser. Polisen får även installera hemliga spionkameror i dessa ”misstänkta bekantas” hem.

(Prop 2005/06:177) (Lag 2007:979) Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott: Polisen får använda hemlig teleavlyssning, teleövervakning, kameraspioneri och hemlig postkontroll utan någon misstanke om brott alls: det behöver bara finnas anledning att anta att en person kommer att begå vissa allvarliga brott. Personen behöver inte ha utfört något försöks- eller förberedelsebrott. Om detta antagande finns får man även avlyssna personens hela bekantskapskrets.

(Prop. 2005/06:178; Lag 2007:978) Hemlig rumsavlyssning: Polisen får ta sig in i ett hem i smyg och installera buggningsapparatur med sändare. Man får bugga andra utrymmen än den misstänktes hem om det finns ”särskild anledning” att tro att den misstänkte kommer vara där. När buggningen är klar ska den misstänkte underrättas om att det skett, men undantag från underrättelseskyldigheten kan tillämpas. Som vanligt säger regeringen att detta är för att bekämpa terrorism och grov brottslighet. Lagrådet konstaterar dock att den nya lagens tillämpningsområde ”ingalunda är begränsat till att avse dessa typer av allvarlig brottslighet.”

Det här är några av de lagar som finns idag i den ”fungerande rättsstaten” Sverige. Slutligen skulle jag vilja ta tillfället i akt och citera lite från FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna:

Artikel 12

Ingen må utsättas för godtyckliga ingripanden i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens, ej heller angrepp på heder och anseende. Envar har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden eller angrepp.

Jag är ingen jurist, men jag tycker ändå att det låter som att Artikel 12 skär sig lite mot tex ”Polisen får telefonavlyssna personer som ej är misstänkta för brott”.

Artikel 17
[…]
2. Ingen må godtyckligt berövas sin egendom.

Mikael Nordström fick sina datorer beslagtagna för att ”det påstås att han upptagit bandbredd så att kommunens tjänster på samma nät påverkats”. Känns inte ”godtyckligt” som en bra beskrivning på det?

Artikel 30

Intet i denna förklaring må tolkas såsom innebärande rättighet för någon stat, grupp eller person att ägna sig åt verksamhet eller utföra handling, som syftar till att omintetgöra någon av häri uttalade fri- och rättigheter.

Att Bildt försvarar sig med ”inte rimligen leda till att vi jämställs med länder som förvägrar sina medborgare elementära fri- och rättigheter” är mao rent retoriskt skitsnack! Att tex Kina är värre än Sverige när det gäller individens rättigheter är inte ett försvar! Sverige har skrivit under FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och om vi så bryter mot ett kommatecken i en bisats till en fotnot i dessa så är det åt helvete, någon sådan gråzon finns det helt enkelt inte utrymme för. Vi har FÖRBUNDIT OSS att följa FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och då ska vi fanemig göra det också, det är fullständigt irrelevant vad som händer i Kina och det borde Bildt veta minst lika bra själv!

Carl Bildt kan ta och placera sin så kallade ”frihet” på något mörkt ställe där inte ens FRA skulle komma på tanken att övervaka.

Andra som skrivit: Skivad lime, Syrrans granne, Farmor Gun och Karl Sigfrid

Konsten att haffa en terrorist

Dagens dråpligaste…

Det är säkert inte snällt att skratta åt andras olycka, men det här var bara för roligt för att ignoreras!

Bilden skamlöst snodd från Corren (trots deras patetiska försök att stoppa kopiering).

IT-revolution! Igen!

Det slog mig för ett tag sen att vi just nu står inför en revolution! Det snackas lite då och då om hur IT-revolutionen har påverkat samhället, men jag tror att det som varit inte på något sätt kommer kunna mäta sig med vad kommer. Därför säger jag:

LEVE REVOLUTIONEN!

”Men vänta nu?” är det säkert några som undrar, ”IT-revolutionen har väl redan varit?”. Det är förvisso sant, men det jag kom fram till är att revolutionen inte bara har varit utan även är och kommer fortsätta vara ett tag till. Låt mig förklara hur jag menar.

Den tekniska IT-revolutionen

Bland de första som drabbades av den digitala utvecklingen var Facit AB. Facit insåg inte potentialen i den nya digitaltekniken och på mindre än tio år var Facits marknad utraderad och företaget slaget i spillror.

Sen dess har det gått fort, exponentiellt fort. Först blev digitaltekniken en bundsförvant till de industrier och marknader som redan fanns, medieindustrin fick tillgång till digital inspelning, mixning och bearbetning av ljud och bild, telefonbolagen ersatte elektromekaniska växlar med digitala, signaltransport blev digitalt (CD, DVD, DVB, GSM etc), bibliotekens kartotek ersätts med sökterminaler och över lag har vi gått ifrån skrymmande och dyra analoga lösningar till digitala lösningar för att det är billigare, enklare och snabbare.

Det som händer nu är att tekniken har blivit så billig att den allt snabbare sprider sig ut i hemmen och alla har idag möjlighet att göra Podradio, editera egna videos och publicera dem på tex YouTube. Det är nu vi börjar omge oss med media som vardagsmat, inte längre är beroende av officiella distributionskanaler (mer än Internet, förstås), fildelning, deltagar– och remixkultur blir begrepp och allt färre prenumererar på en dagstidning eller slår upp telefonnummer i en katalog. Det är nu det verkligen går att tala om en IT-revolution och det är nu nästa fas egentligen börjar.

Den sociala IT-revolutionen

Människan har alltid kommunicerat, via budbärare, via brev, via telefon och nu via datorer. September 1993 ger America Online sina kunder access till USENET och ”vanliga” människor får tillgång till det som är grunden till Internet. Innan har USENET varit förbehållet anställda och studenter vid Universitet, men i och med AoL börjar nu utvecklingen mot det Internet vi idag är vana vid och en ny era i privat kommunikation börjar.

Tekniken har utvecklats dramatisk, från USENET News och e-mail via till Instant Messaging, webforum och en flora av sociala siter och andra kontaktnät. Utvecklingen har gått så pass fort att samtidigt som vi vanemässigt började chatta med folk på andra kontinenter via bredband med fast månadskostnad så var (och är) det fortfarande minuttaxa på telefonsamtal och rikssamtal kostade extra!

Allt fler projekt uppstår på nätet, Linux utmanar Microsoft Windows, Gimp uppstår som ett alternativ till Photoshop, Firefox uppstår som ett resultat av striden mellan Netscape och Internet Explorer och att verka internationellt är inte längre en lyx som bara stora multinationella företag har råd med. Vi bildar communities, det uppstår specialiserade diskussionsforum om allt möjligt eftersom oddsen är så mycket större att man kan hitta likasinnade på Internet än hemma i Säffle. Det blir dessutom allt vanligare att vi hittar våra partners på Internet. Nätet har blivit ett väldigt viktigt socialt kontaktnät i många människors liv.

Det här leder då fram till vad jag anser är den tredje IT-revolutionen.

Den politiska IT-revolutionen

Det är här jag anser att vi är idag. Precis som tekniken nådde en kritisk punkt där IT-tekniken blev vardagsmat så har de sociala nätverken på Internet nu nått en kritisk massa när Internet inte är ”på låtsas” längre. Ur de sociala nätverken och den konstanta diskussionen växer det upp en ny ordning där inte bara alla kan delta på historiskt sett ovanligt jämlika villkor, vem som helst har potentialen att dessutom vara med och styra. Traditionella ålders- och könshiearkier och förutfattade meningar försvinner visserligen inte, men blir markant mindre uttalade. En tonåring och en folkpensionär som troligen aldrig fått kontakt utanför Internet kan plötsligt finna en gemensam grund för att diskutera politik, bilar, musik, orkideer osv.

Det är också pga detta nätverkande som den politiska IT-revolutionen startar. Olika intressegrupper ser Internet som ett hot och vill få bukt med vad de anser vara problem genom att censurera och/eller övervaka Internet, något som gör andra så pass upprörda att de börjar organisera sig på olika sätt vilket bland annat leder till att Piratbyrån och, inför valet 2006, Piratpartiet bildas och plötsligt kan förmodligen inte ens den mest förhärdade stockkonservativa politiker missa att nånting har hänt. Jag misstänker att många såg Piratpartiet som ett nytt Ny Demokrati när det bildades och jag är inte säker på att alla slutat se det så trots Piratpartiets 7.1% EU-valet, att de upplever en politisk revolution som radikalt kommer förändra den politiska kartan även inom de redan etablerade riksdagspartierna tror jag väldigt få har insett.

Fortsättning följer i ”Panic! Yes, let’s panic!” som kommer i morgonsenare … när jag känner för det…

Pingat på Intressant.

IT-Ludditerna anfaller!

Filmfolket är en glad liten IT-Ludditförening som tagit på sig den svåra uppgiften att ta fram propaganda för att framställa sitt egenintresse i så god dager som möjligt. Att tex jämföra solarietid med fildelning som de gör i sin ena propagandafilm är så infantilt att jag saknar ord, men likväl gör de detta patetiska misstag.

Det vore intressant att läsa deras skolmaterial ”Ett schysstare internet” men givetvis finns inte detta material för nedladdning trots att det är gratis, vilket jag tycker säger ungefär allt om deras internetmognad. Det är säkert lika bra det, jag trivs med den nuvarande blodtrycksnivån.

Nå, de låter diverse politiker svara på en enkät och att kalla frågorna vinklade är nog ett väldigt milt påstående. Här följer i alla fall mina svar, trots att jag inte är politiker:

1. Vilken är den bästa film du någonsin sett?

Das Boot. Rekommenderas. Samt, förstås, ungefär allt Terry Gilliam skapat!

2. Hur brukar du oftast se på film, har du exempelvis testat någon av alla de svenska legala alternativ som nu finns för att se långfilm och tv direkt över Internet?

Alla? Jag har bara hört talas om Voddler och huruvida det är legalt kan man ju fråga sig med tanke på att Voddler bryter mot GPL, dvs den tjänst som det främst pushas för som ett legalt alternativ till upphovsrättsbrott begår själv upphovsrättsbrott!

Om det här är vad filmbranschen själva kallar legalt, dvs att de skiter i upphovsrätten så länge det drabbar någon annan, så är jag inte överdrivet imponerad.

3. Tycker du att film- och tv-skapare ska ha rätt att ta betalt för sitt arbete även på Internet?

Det beror på vad man menar. Om en film- eller tvskapare har ett kontrakt att de ska ha en viss ersättning för utfört arbete är det självklart att de ska ha betalt (annars är det kontraktsbrott), men att gå så långt att tillåta upphovsrättsindustrin att inrätta en egen poliskår som har rätt att inkräkta på folks privatliv för att jaga fiktiva förluster pga uteblivna potentiella(!) försäljningar så tycker jag att integritet och privatliv väger tyngre.

Styckförsäljning av kultur är död, det är dags att ni utvecklar nya affärsmodeller. Väx upp och kom in i 2000-talet, we have cookies.

4. Hur tycker du att man ska minska konkurrenstrycket från den illegala piratmarknaden för de legala svenska aktörerna som distribuerar film och tv direkt över nätet?

Inte alls. Aktörerna får antingen konkurrera med bättre funktioner eller gå under. Ludditerna protesterade på sin tid mot de mekaniska vävstolarna, hade de fått sin vilja igenom hade den industriella revolutionen troligen haltat rätt betänkligt vilket visserligen hade gagnat textilarbetarna på kort sikt men varit en förlust för samhället på lång sikt.

Det vore lika vansinnigt att ge efter för IT-Ludditer! Att stoppa den tekniska utvecklingen gagnar bara ett litet fåtal, så det är bättre att de får anpassa sig än att resten av samhället ska bromsas upp av ett gäng bakåtsträvare. Eller så får Filmfolket bilda en svensk Amishgrupp som lever kvar i en 1900-talscivilisation baserad på mekanik snarare än digitalteknik där de kan få leva i fred med mekaniska filmkameror, kemiska processer och utan Google.

5. I många europeiska länder har internetoperatörerna ett ansvar för att motverka illegal fildelning. Tycker du att vi ska ha samma regler i Sverige?

Hela idén är befängd och grundar sig i en självbild där man framhäver sig själv som oerhört betydelsefull för landets fortsatta existens. I själva verket så har kultur alltid funnits och även om skiv- och filmindustrin kollapsade i morgon så skulle det fortfarande skapas ny kultur, även om det säkert skulle bli en viss förvirring under det temporära vacuum som bildas när ett monopol raseras.

Just nu står upphovsrättsindustrins intressen i direkt motsatsförhållande mot teknikutvecklingen och är det någonting som historien visar så är det att teknikutvecklingen aldrig låter sig stoppas utan möjligen bara bromsas. Upphovsrättsindustrin i sin nuvarande form är döende och ju längre de slåss, dess mer illa kommer de råka ut.

Adapt or die, som det heter.

Jag är säker på att de egentligen inte har ett dugg lust att läsa mitt enkätsvar och hellre dricker gift än publicerar det på sin propagandawebsite, men det skiter jag i.

Andra som bemött denna spya av desinformation är Sagor från livbåten, Anna Troberg, Keep on balping, Rick Falkvinge och Grodorna kokar.

80 + 64 + 4 = 0

Jag har ingenting att säga mer än läs det här! Det är viktigt och väldigt intressant.

Hur kunde Svensk politik gå så vilse?

Många har redan kommenterat partiledardebatten. Vissa påstår att Sahlin vann, andra att Reinfeldt briljerade men själv sällar jag mig nog till de som påstår att alla förlorade. Alla vi 9 336 487 som bor i Sverige. Anna Troberg skriver tex:

Det är märkligt att partiledarna för våra två största partier kan utämpa en hel duell i tv utan att ta sig an den delikata frågan om personlig integritet.

Amen. Kunde inte sagt det bättre själv. Ravenna säger också många kloka ord på sin blog, hon fick även en kommentar på sin analys från en som kallar sig för SBJ som löd:

Hehe, kommentaren om Fredrik och Mona fick mig osökt att tänka på plåtmannen och fågelskrämman i Wizard of Oz…

Det där var vi flera som högg på och efter lite vilt spånande så resulterade det i den här bilden!

Fredrik ”FRAdrik” Reinfeldt blev plåtmannen för att vi tyckte att han behövde ett hjärta så han slutade jaga en hel ungdomsgeneration.

Mona Sahlin blev fågelskrämman för att vi tyckte att hon behövde en hjärna så hon skulle inse att hon kan sno hur många röster som helst från borgarna (samt säkert några från Piratpartiet, men det bjuder vi på) om hon bara lyssnade på den interna kritiken mot övervakningssamhället.

Maud Olofsson blev lejonet för att vi tyckte att hon behövde lite mod att ryta till mot Reinfeldt och våga försvara integriteten. Har Centern kunnat byta åsikt i kärnkraftsfrågan så ska de väl kunna byta åsikt i integritetsfrågan med och det är inte så att hon skulle stå utan internt stöd, det krävs bara lite mod för att ta steget. Hon fick också en ”VOTER REMOVER” med tanke på hur Centern sakta krymper allt närmare 4%-spärren…

Sist har vi Rick Falkvinge i rollen som Dorothy som egentligen bara vill åka hem men inte kan det innan han lyckats förklara för de andra varför bland annat integriteten är så viktig.

Slutligen vill jag slå ett slag för den läsvärda bloggen Syrrans granne som frågar om du betalt YouTube-avgiften.

Pingat på Intressant.

Emma på tjejsnack

Emma har pratat på tjejsnack och delade med sig av många tankar, erfarenheter och intressanta funderingar. En anekdot hon berättade var:

I början av min pirataktivism gick jag på ett stockholmsmöte och så satt det ca 25 killar och så jag i gråmunkens källare i stockholm och så var det nån som sa:
– Men vafan, vi måste ju få in mer tjejer!
Och så vände sig alla om och tittade på mig och jag sa:
– Titta inte på mig, jag är här!

Jag tycker det där är ett fantastiskt citat, det belyser egentligen hela problematiken på enkast möjliga sätt. Samhället består av grupperingar som baseras på vem man är och, för att använda Emmas eget bildspråk, vilket bagage man har med sig men det betyder inte att man kan bedöma individer utifrån grupperingarna eller förvänta sig att bara för att någon är tjej så ska denne kunna förklara hur andra tjejer tänker pga någon slags homogen gruppstruktur. Att påstå det är egentligen lite nedvärderande, ungefär som att om någon är bög så är personen plötsligt primärt bög och resten är sekundärt, men så enkelt är det ju inte. Piratpartiet anklagas ofta för att vara ett grabbigt gäng och det kanske inte är så underligt mtp medlemsbasen, men ibland kommer det de som tycker att vi borde vara mindre grabbiga.

Men alltså, hallå? Hur gör man det? Hur är man mindre grabbig? Eller hur är man tjejig?

Tipspromenad
Grabbigt?

När jag var liten var det relativt enkelt, killar hade mycket svarta och grå kläder, tjejer hade röda och rosa kläder och blått fanns som någon slags neutral grund (främst i form av jeans). Tjejer hade dockor, killar hade bilar. Tryck på en kille röda kläder och belamra honom med dockor, instant tjejigt (och stackaren hade troligen blivit mobbad genom hela grundskolan som ett resultat). Men idag? Ja, det är klart att det finns skillnader och nedärvda mönster, men jag vill påstå att de blir allt mer subtila. En av mina kollegor är tjej och hon hackar C, skapar IP-sockets, löser buggar, har hund och gillar att köra terräng-tipspromenad med fyrhjulsdrivna bilar. Det är klart att hon är tjej (på det mer uppenbara sättet) men på vilket sätt är hon tjejig? Eller är hon kanske tom grabbig? Men om en tjej är grabbig, faller inte hela uppdelningen grabbig versus tjejig mtp att hon är ju en grabbig tjej? Det går väl inte?

Jag vet inte om jag ska tacka Emma eller vara sur på henne för att hon lyckades ge mig kortslutning i tankeverksamheten…

Från Platon till Pirate Bay

Idag har jag ätit gott, pratat mycket och träffat massor av Piratpartister, däribland blivande riksdagsmän (får vi allt hoppas!) och superbloggarna Farmor Gun samt Emma (Opassande) och dessutom haft den intressanta äran att köra vilse med dessa eminenta kvinnor. Nå, bara man har roligt…

Nåväl, på vägen hem lyssnade jag på radio, men eftersom jag har allmänt svårt för hjärndöd så kallad listmusik levererad av substanslöst skramlande reklamfinansierad kommersiell radio så fick det bli P1 (jag hade inte laptoppen med mig, annars brukar jag numera plugga in den och lira musik skapad med ett något högre syfte än en temporär listplacering) och snubblade rakt in i slutet på del två av programserien Från Platon till Pirate Bay där professor Eva Hemmungs Wirtén kåserade om upphovsrättens historia och hur den gjort det möjligt för västvärlden att sko sig på tex gamla kolonier.

Det lät som ett program värt att lyssna på, men eftersom SR har samma dumhet som SVT och tar bort program 30 dagar efter att de sänts så är mitt stalltips att passa på att lyssna på programmen så fort som möjligt!

Nu ska jag snart gå och lägga mig och smälta all den goda maten. Fast först måste jag processa lite loggdumpar och ha mig. Ingen rast, ingen ro…

PS. Och inte fick jag nåt exemplar av Annas bok heller, för det glömde jag ju totalt bort i den sociala yran. Attans…

%d bloggare gillar detta: