FRA:s hemliga frågor & svar

Som jag skrev i min förra post FRA gillar inte att hamna i rampljuset så verkar inte FRA gilla publicitet, alltså var jag förstås tvungen att läsa den pdf som SVT länkade till. Det är en diger lista med frågor och svar och några av de mer intressanta är (mina understrykningar):

Fråga 2

I förslaget förekommer denna formulering: ”Sökbegreppen får inte vara direkt hänförligt till viss fysisk person, såvida det inte är av synnerlig vikt för verksamheten.” Vad betyder det? kommer vi att kunna ägna oss åt spaning mot fysiska personer i ungefär samma omfattning som idag?

Svar
[…]
Vi räknar med att vi kommer att behöva motivera på ett noggrannare sätt än idag varför enskilda parametrar aktiveras i vår inhämtning. Så länge vi kan ge goda motiveringar räknar vi dock inte med att vår verksamhet kommer att påverkas negativt. Vi kommer däremot inte att kunna lägga in parametrar slentrianmässigt, eller ”för säkerhets skull”, om vi inte kan ge en god motivering; denna begränsning skiljer sig från hur det praktiskt fungerar idag, men skärpningen känns minst sagt rimlig och är säkert något som välkomnas av många.

Fråga 5

Inom ramen för grundforskningsverksamheten får vi rätt att lagra trafikdata, som bland annat innehåller uppgifter om vilka abonnentnummer eller e-postadresser som varit i kontakt med varandra. I efterhand kan vi söka i materialet och utbyta information med partner. Borde därför inte klargörandet under punkt 3 i ”Påståenden & Klargöranden” kompletteras? ”Påstående: FRA arbetar på så sätt att all tillgänglig kommunikation lagras. I efterhand görs sökningar i den trafiken.” Förfarandet inom grundforskningen att lagra stora mängder information, som sedan söks igenom, liknar väl själva påståendet?

Svar

Det är helt riktigt att hanteringen av trafikdata skiljer sig från hanteringen av inhämtat innehåll. Dels finns goda praktiska skäl till detta, eftersom trafikdata volymmässigt lämpar sig bättre för lagring än innehåll, dels är också tillgången till trafikdata ett oumbärligt verktyg för såväl inriktningsbeslut som möjligheten att finna nya urvalsparametrar (till exempel om ett målobjekt bytt till annat kontantkort).

Vi är mycket angelägna om att kunna använda trafikdata även i framtiden. Med ökad framtida användning av kryptering och med ständigt ökande trafikvolymer ökar också trafikbearbetningens styrkor i förhållande till den klassisa icke-militära innehållsbearbetningen.

Fråga 20

Hur ska vi hantera allt lagrat?

Svar

Precis som idag skall vi inte lagra mer information än nödvändigt längre än nödvändigt. Att värdet av t ex kryptomaterial eller militärt råmaterial kan visa sig först efter lång tids bearbetning ser vi inte som något problem – vi konstaterar helt enkelt att vi dessa fall konstaterar att informationen är av långsiktigt intresse och därför kan förbli lagrad.

Fråga 23

Kan man lägga in ett brett sökbegrepp och sedan spara för att söka senare och för ett annat ändamål som man inte visste om när man lade in sökbegreppen?

Svar

Vi räknar som tidigare nåmnts med att vi kommer att behöva motivera de sökbegrepp som aktiveras, och det vill därför till att du verkligen har ett bra skäl till varför du behöver använda ett bredare sökbvegrepp (till exempel en nummerserie). Att det enbart är bekvämt, eller att du inte vill riskera att missa något, kommer svårligen att vara skäl som övertygar ett kontrollorgan. Såväl kabelaccessen som de striktare kraven som följer av kontrollorganets övervakning av vår verksamhet kommer att tvinga oss att bli mer precisa i vårt urval och vårt arbete. Den tid då vi kunde inhämta all tillgänglig trafik på enskilda riktningar för att sedan sovra i efterhand är av flera skäl förbi. Våra analytiker kommer att behöva bli ännu bättre på att förstå och använda urvalet som ett precisionsinstrument.

Det jag främst finner intressant är just att FRA kommer prioritera sökningar i trafikdata, dvs man kommer inte leta efter nyckelord som ”bomb” eller ”terrorist” eller så utan i stället förmodligen rita sociogram över alla som fastnar i deras filter.

PDF:en är avskriven i textformat av mig och Hans J (tack för hjälpen!) och kan hämtas här.

Uppdatering: Hans har nu även korrläst hela dokumentet och fixat ett par av de slarvfel jag gjorde i min halva. *host* Det uppdaterade dokumentet finns här.

Läs även vad Farmor Gun skriver om att FRA nu får dela med sig av sitt data.

Pingat på Intressant.

FRA gillar inte att hamna i rampljuset

SVT har skrivit om att FRA lagrar svenska telesamtal och mejl men när SVT tog och jämförde FRA:s officiella svar till allmänheten med svar FRA gett i lite mindre allmänna sammanhang så ”försvann” plötsligt sidan med de officiella svaren. Lyckligtvis är det svårt för information att bara ”försvinna” i dagens digitala tidevarv och jag hittade en kopia från 11 juni 2007 som jag givetvis nu återpublicerar här för att öka spridningen för att de som är intresserade ska kunna jämföra med de mindre publika svaren.

Påståenden och klargöranden

Påståenden och klargöranden om FRA och förslaget till ny signalspaningslag.

Påstående
Det nya lagförslaget innebär att militären, i form av FRA, ska börja lyssna på civil trafik.

Klargörande
FRA är en civil underrättelsemyndighet med civila medarbetare. Namnet till trots är Försvarets radioanstalt (FRA) inte en del av Försvarsmakten. FRA lyder under regeringen och hör administrativt till Försvarsdepartementet. FRA är inte mer militärt än till exempel Krisberedskapsmyndigheten, som också hör till Försvarsdepartementet.

Påstående
Tidigare har FRA enbart spanat på militär kommunikation. Det nya lagförslaget utgör ett paradigmskifte genom att FRA nu ska börja spana på civila kommunikationer.

Klargörande
FRA har bedrivit spaning mot icke-militär utländsk trafik sedan andra världskriget. Denna icke-militära trafik har genom åren givit betydelsefulla underrättelser för den svenska regeringen. Det faktum att regering och riksdag satsar budgetmedel på signalspaning underbygger detta.

Påstående
FRA arbetar på så sätt att all tillgänglig kommunikation lagras. I efterhand görs sökningar i den trafiken.

Klargörande
Lagförslaget tillåter inte ett sådant förfarande. Den tillgängliga kommunikationen filtreras i realtid, vilket innebär att den absoluta merparten av trafiken aldrig lagras. Endast sådant som väljs ut genom sökbegreppen inhämtas och lagras, och lagringen sker endast under så lång tid som krävs för att avgöra om informationen är värdefull för uppdragsgivarna. Information som används i FRA:s utgående rapporter är vi skyldiga att arkivera. Lagförslaget medför inga förändringar i någon del av denna hantering.

Påstående
Om jag skriver att ”Någon borde släppa en atombomb på min chef” i ett mail som jag skickar till en bekant i utlandet så kommer mitt mail att läsas av någon på FRA.

Klargörande
FRA utformar sina sökbegrepp på sätt som är mycket komplicerade för att slippa drunkna i enorma mängder irrelevant trafik. Denna metodik har FRA arbetat med att förfina i snart 30 års tid, och sökbegreppen måste vara mycket listigare och mer utvecklade för att få rätt effekt. Sökbegreppen byggs upp genom en rad tekniska och innehållsmässiga kriterier, och användningen av betydelsebärande ord är endast ett i mängden. Hur detta sker i detalj vill vi inte gå in på.

Påstående
Förslaget till ny signalspaningslag strider mot grundlagen.

Klargörande
Lagrådet anser att ”en god balans nåtts mellan enskildas grundlags- och konventionsskyddade krav på skydd mot intrång i privatlivet och det allmännas rätt och skyldighet att svara för nationella säkerhetsintressen”.

Som exempel kan nämnas att ändamålen för verksamheten ska beslutas av riksdagen och inriktningen ska göras av regeringen. Tillståndsprövning ska ske i förväg av ett oberoende organ. Inhämtning av signaler i kabel ska ske automatiserat med hjälp av sökbegrepp som ska kontrolleras i efterhand av ett oberoende organ. Ett integritetsskyddsråd ska ha fortlöpande insyn i verksamheten.

Påstående
Lagförslaget strider mot Europarådets konvention om de mänskliga rättigheter (den s.k. Europakonventionen).

Klargörande
Enligt FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna, artikel 12, får ingen ”utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte för angrepp på sin heder eller sitt anseende”.

Europakonventionen går ännu längre i sitt skydd av de mänskliga rättigheterna: ”Envar har rätt till skydd för sitt privat- och sitt familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. Offentlig myndighet må icke störa åtnjutandet av denna rättighet med undantag för vad som är stadgat i lag och i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till landets säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd, förebyggande av oordning eller brott, skyddandet av hälsa eller moral eller av andra personers fri- och rättigheter”.

Lagrådet har särskilt prövat om förslaget är förenligt med Europakonventionen och kommit fram till att så är fallet.

Påstående
Eftersom inrikestrafik kan gå i kabel via utlandet så kommer FRA att avlyssna massor av inrikestrafik.

Klargörande
FRA arbetar med utländska förhållanden enligt våra uppdragsgivares inriktning och får enligt lagförslaget inte spana på inrikestrafik. Sökbegreppen utformas för att finna information om yttre hot mot Sverige och ska därför inte ge träffar på inrikestrafik. Eftersom FRA varken får eller vill använda inrikestrafiken kommer en rad olika sätt att spärra inhämtningen av sådan trafik att användas. Om någon inrikestrafik ändå slipper igenom dessa spärrar kommer den att förstöras så snart den påträffas.

Att inrikestrafik ibland passerar nationsgränsen innebär däremot att trafiken kan vara utsatt för avlyssning av utländsk underrättelsetjänst.

Påstående
Alla databaser läcker, så FRA kommer att läcka integritetskänslig information om lagförslaget realiseras.

Klargörande
FRA har alltid sysslat med integritetskänslig information och oss veterligen har den aldrig läckt ut ur FRA:s databaser.

Påstående
Gränsen mellan polisiär verksamhet och försvarsunderrättelseverksamhet suddas ut. Försvarsmyndigheterna inkräktar på polisens område.

Klargörande
Lagförslaget är tydligt på denna punkt och drar en skiljelinje mellan de båda verksamheterna. FRA arbetar på uppdrag av polisen och andra myndigheter och bedriver inte signalunderrättelsetjänst för egna syften. FRA vidtar heller inga operativa åtgärder med anledning av de underrättelser vi producerar. Brottsförebyggande och brottsbekämpande åtgärder är fortfarande strikt förbehållna polisen.

Påstående
För att någon myndighet ska få inhämta internationell trafik i kabel måste samma krav ställas på förhandstillstånd via domstol som för polisens hemliga telefonavlyssning inom landet.

Klargörande
Påståendet antyder att ett syfte med FRA:s verksamhet skulle vara att samla bevismaterial som rör svenskar. Eftersom försvarsunderrättelsetjänsten avser utländska förhållanden av underrättelsemässigt intresse för Sveriges utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitik utgörs målen, om de är personanknutna, i nästan samtliga fall av organisationer eller befattningshavare i utlandet, och uppdragsgivarna är oftast regeringen eller Försvarsmakten. I de mycket sällsynta fall som signalspaning av särskilda skäl måste riktas mot svenska förgreningar av utländska hot sker detta på uppdrag av polisen, och måste ovillkorligen avbrytas då polisen inleder en förundersökning.

Påstående
Nu ska FRA börja spana på Sverige.

Klargörande
Nej.

Påstående
FRA ska fokusera på de militära hoten och låta polisen sköta övriga hot.

Klargörande
FRA utgör en nationell expertresurs som kan utnyttjas av regeringen, Försvarsmakten, polisen eller någon av FRA:s övriga uppdragsgivare.

Ett av skälen till varför FRA bedriver signalspaning på uppdrag av andra myndigheter är att FRA innehar unik kompetens på signalspaningsområdet och har arbetat med att bygga upp den kompetensen i mer än 60 års tid. Det vore samhällsekonomiskt ofördelaktigt om samma slags expertkompetens och mycket avancerade teknologi skulle behöva byggas upp på flera håll. På samma sätt har man resonerat i många andra västerländska demokratier.

Påstående
Det nya lagförslaget innebär ett kraftigt utvidgat mandat för FRA och har utmålats som ett skräckexempel vad gäller rättssäkerhet.

Klargörande
FRA har redan idag mandat att bedriva signalspaning för de ändamål som nu preciseras i lagförslaget. Lagförslaget syftar ytterst till att ge signalspaningen, som idag i många avseenden endast regleras via interna föreskrifter, en tydligare och mer uttrycklig reglering i lag.

• FRA kommer inte att utvidga sin inriktning, eller sina mål, som ett resultat av lagförslaget. Däremot skärps bestämmelserna om för vilka ändamål signalspaning får bedrivas, och verksamheten kommer även att underställas omfattande utomstående kontroll.

• FRA kommer inte med det nya lagförslaget att kunna inhämta några nya typer av trafik, utan FRA kommer precis som idag att kunna följa såväl militär trafik som internationell trafik i det globala nätet.

• Däremot kommer FRA att få tillgång till större volymer internationell trafik vilket syftar till att förbättra FRA:s möjligheter att svara upp mot de underrättelsebehov som finns hos uppdragsgivarna.

Påstående
Man kan inte jämföra inhämtning i kabel med inhämtning på radio. Vem som helst kan sätta upp en radiomottagare och inhämta radiotrafik.

Klargörande
Modern digital tele- och datakommunikation över satellit är långt ifrån enkel att inhämta. I många avseenden är tekniken mer komplicerad på satellitsidan än på kabel. Eftersom bandbredden är väsentligt dyrare använder satellitoperatörerna många olika speciallösningar för att kunna få ut så mycket kapacitet som möjligt. Detta är inget man lyssnar på med amatörradioutrustning.

Påstående
Ur lådorna på Försvarsdepartementet har man smusslat fram en beställning på övervakning i stället för att utreda saken i fullt dagsljus utan jäkt och stök.

Klargörande
Frågan om att ge FRA möjlighet till spaning mot trådbunden kommunikation togs upp av Utredningen om översyn av FRA (SOU 2003:30) i september 2003. Sedan diskuterades saken i TV och i tidningarna (t.ex. en helsida i SvD den 10 november 2003). Promemorian (Ds 2005:30 ) En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet utarbetades 2005 inom Regeringskansliet med förslag till lagstiftning. Den remitterades på vanligt sätt till ett 90-tal instanser under hösten samma år. Remissbehandlingen ledde till uppmärksamhet och debatt i media och i andra sammanhang, t.ex. konferensen Folk och Försvar 2006. Det är på grundval av promemorian och remissutfallet som lagrådsremissen har arbetats fram.

Och kom ihåg:

Pingat på Intressant.

IFPI utnyttjar oskyldiga barn!

Den 27 maj 2007 var Rick Falkvinge, Christian Engström och Oscar Swartz på ett seminarium med titeln ”Sweden – A Safe Haven for Pirates?” och tur är väl det, för tack vare det vet vi att Johan Schlüter, chefsjurist på danska Antipiratgruppen, bland annat sa:

– Mina vänner, vi måste filtrera Internet för att komma tillrätta med fildelning. Men politikerna förstår inte fildelning, och det är ett problem för oss. Därför måste vi associera fildelning med barnporr. För barnporr, det förstår politikerna, och det både kan och vill de filtrera på Internet.

Det fungerade i Danmark och höll näst intill på att lyckas i Sverige med, men informationen läckte och en blogstorm satte P för planerna. Men nu är det alltså dags igen att spela barnporrkortet på EU-nivå och Cecilia Malmström är alltså, medvetet eller omedvetet, den nyttiga idioten som hjälper till att göra censur rumsrent i de svenska hemmen.

En annan nyttig idiot är Benny Lindholm som något krystat försöker försvara Cecilias förslag att censur väl inte kan vara så farligt när det handlar om de stackars barnen, uppenbarligen glatt okunnig om det faktum att det är upphovsrättsindustrin som spelat barnpornografikortet för att kunna få bukt med TPB och andra obekväma siter.

Benny försöker rättfärdiga kritiken med att påstå att det är Piratpartiet som valt slagfältet:

Genom att välja ett av de mest avskyvärda fenomenen i samhället, övergrepp på barn och spridning av bilder på dessa övergrepp, och göra publicering av dessa bilder till en principfråga, riskerar man att skjuta sig själv i foten.

Det här är ren och skär historieförfalskning, men jag ska vara snäll och utgå från att det inte var illvilja utan vanlig hederlig okunskap som låg bakom detta flagranta klavertramp. Benny, gör din hemläxa.

Att censur behövs pga barnporren är mao en gammal taktik i repris och det finns uppenbarligen de som går på det.

Det kommer dock inte fungera som Cecilia påstår, barnen kommer fortsätta utnyttjas för man löser ingenting genom att sopa det under mattan. Det kommer dock öppna för mycket värre saker som i längden kommer skada samhället och yttrandefriheten på en skala som försätter självaste demokratin och rättssamhället i fara.

Apropå censur så har YouTube censurerat M.I.A’s video Born free. Den finns dock fortfarande på Vimeo.

Pingat på Intressant.

Peanut Gallery: TPB drabbas av nytt vite

Så filmindustrin går ut hårt med att begära ett vite på sammanlagt 1 miljon kronor av Gottfried Svartholm Warg och Fredrik Neij för att de inte skärpt sig och rättat in sig i ledet efter domen där männen bakom TPB ålades att betala 30 miljoner kronor tillsammans. Hur tänkte de egentligen då om man får fråga? Att ytterligare en miljon skulle få grabbarna att ge sig och stänga ner när 30 miljoner inte räckte?

Sen tycker jag den här formuleringen var intressant:

”Fredrik Neij och Gottfrid Svartholm Warg torde enkelt kunna presentera bevis som visar att det är som de påstår, det vill säga att det är andra personer som övertagit kontrollen och driften av The Pirate Bay. Det har de dock inte gjort”, skriver bolagens juridiska ombud i ansökan.

Det där tolkar jag som att eftersom Fredrik och Gottfrid inte golat och pekat ut några andra som upphovsrättsindustrin kan sätta dit så kommer de därmed klämma åt F&G tills de ger upp och nämner nya personer att hänga upp som syndabockar.

Oavsett vilket är det tydligt att ”oskyldig tills motsatsen bevisats” inte verkar gälla när det gäller killarna bakom TPB.

Peanut Gallery: Årsmöte 2010

Årsmötet pågår fortfarande för fullt och det går precis lika vilt till som det brukar göra. Piratpartiet är fortfarande en ung organisation med många viljor och starka åsikter bland medlemmarna, på gott och ont.

Snart är dock årsmötet över och då hoppas jag innerligen att Ricks önskan om klart skepp ska hörsammas så att alla krafter kan läggas där de behövs, på att ta Piratpartiet in i riksdagen! För Piratpartiet behövs för att protestera mot censur, ACTA och andra galenskaper som våra folkvalda tanklöst röstar igenom.

Det är mindre än fem månader kvar nu…

Peanut Gallery: Askmoln

Våra partiledare börjar synas!

Ricks debattartikel syns igen på Aftonbladet och redaktionen har lagt ut följande förklaring:

Rick Falkvinges (PP) artikel om Pirate bay-domen togs bort sen eftermiddag i går från Aftonbladet debatt.
Texten innehåller en mutanklagelse mot en namngiven polisman.
På grund av en miss i våra rutiner prövades inte frågan om namnpublicering.
Vi tog då ned artikeln tillfälligt för att kontakta ansvarig utgivare om namnpubliceringen och erbjuda den utpekade polismannen utrymme för replik.
Så har nu skett och vi gör därför åter artikeln tillgänglig. Inget är ändrat i artikeln. Polismannen har avböjt att replikera.

Det det handlar om är förstås Jim Keyzer som har en brokig, men välbetald, historia bakom sig. Huruvida Aftonbladet själv tog ner artikeln eller om det skedde efter yttre påtryckningar lär väl inte gå att få reda på, men det svar jag fick när jag ringde Aftonbladet när artikeln försvann var att det handlade om faktafel och att man höll på att ”läsa igenom” och ”rätta” debattartikeln. Dvs ganska långt från den nu officiella förklaringen.

Nå, man får vara glad för att artikeln i alla fall är tillbaka nu men jag misstänker att det skedde till stor del pga protester från allmänheten (dvs förmodligen mest pirater) för sista gången jag ringde dem i ämnet (dvs tidigare idag) var tonen väldigt kort mängden information jag kunde få ur dem var försumbar jämfört med hur frispråkiga de var igår.

En mer glädjande nyhet är att Anna Troberg intervjuas i Fokus och där får chans att förklara vad vi vill samt reda ut några missuppfattningar, tex:

EU-valet blev ju en succé för er del, har ni hunnit uträtta något så här långt?

– Amelia Andersdotter har inte tillträtt officiellt än men Christian Engström är i Bryssel och har hunnit med en hel del. Han drev tillsammans med den gröna gruppen att ingen ska kunna straffas utan en riktig rättegång när det beslutades om Telekompaketet. Han har också jobbat hårt mot Swiftavtalet och för att öppna upp kring Acta-förhandlingarna. Svenska regeringen har varit våra motståndare i alla tre frågorna – det visar att det behövs en motvikt.


På vilket sätt hör ni som enfrågeparti hemma i rikspolitiken?

– Jag tycker absolut inte att vi är ett enfrågeparti. Våra tre fokus integritet, kultur och kunskap har att göra med många delar av samhället. Det finns likheter med hur miljörörelsen växte fram.


Hur ska väljarna då veta hur ni kommer ställa er i annat än internetfrågor?

– De som väljer oss anser att integritet står över andra frågor. Om man inte har en personlig integritet, vad har man då? Många väljare kommer säkert att välja andra partier eftersom de tycker att andra frågor är viktigare. Men tillräckligt många tycker att våra är viktiga, det visade EU-valet.

Rick har också förekommit i FöretagarFörbundets tidskrift som kan hämtas som pdf här. Där (på sidan 7) lyckas Rick sammanfatta väldigt bra varför Piratpartiet vill avskaffa patenten:

Piratpartiet vill avskaffa patentsystemet. Varför?


– En patentportfölj är bara värd så mycket som du har råd att försvara den med. Om du råkar ut för en patentstämning, särskilt om du konkurrerar på den amerikanska marknaden, får du vara beredd att lägga upp minst en miljon dollar. De pengarna har inte ett litet företag. Små-företag är direkt beroende av att slippa patentstämningar.


Blir det inte svårt för småföretagare att få riskkapital om de inte har patent att hänvisa till?

– Riskkapitalister som jag har talat med hänvisar tydligt till att den viktiga punkten i beslutsprocessen är entreprenören och entreprenörens anda. Flera väger visserligen in immaterialrättsliga tillgångar, men jag har inte träffat någon riskkapitalist som väger in det till mer än 30 procent av beslutsunderlaget.


Finns det inte många tomma hål i partiets politik?

– Jo, visst gör det det. Men man kan titta på det från en annan vinkel också. Andra 5 procent-partier måste släppa 90 procent av sitt program efter valet, men de talar inte om innan valet vilka 90 procent av tallriken som de kommer att spola av och inte låtsas om. Vår approach är hederligare. Vi talar redan innan valet om att de här frågorna är våra och resten lämnar vi till koalitionen.

Idag är det en rolig dag att vara pirat. Bli det du också!

Pingat på Intressant.

Nätet glömmer aldrig, Ricks artikel återfunnen!

På bloggen Faidros Blog hittades Ricks försvunna debattartikel igen! Bra! Jag återpublicerar den så andra kan bilda sig en uppfattning om den och själva fundera på varför Aftonbladet tog bort den.

I dag den 17 april är det ett år sedan domen mot The Pirate Bay föll.

Från att husrannsakan den 31 maj 2006 bröt mot grundlagen, via utredande poliser som mutats helt öppet av storföretagen, till en världspress som häpnade med gapande mun åt korruptionen när det visade sig att domaren satt med i samma intresseorganisation för upphovsrättsskärpning och bestraffning som de åtalande företagen, så är etablissemangets krig mot utmanaren The Pirate bay en skandal från början till slut där det är tydligt att i stort sett alla inblandande har låtit maktdemonstration gå före rätt.

Det börjar vid lunchtid den 31 maj 2006. Femtio poliser går in i serverhallen som bland mycket annat huserar The Pirate Bay och tömmer den på allt som finns där. Många småföretagare står maktlösa och får lägga ner verksamheten när de står utan både servrar och kundregister.

Seriöst – hur ofta ser man en polisinsats med femtio poliser för något riktigt brott? När såg man senast det för en misshandel på stan där folk ligger blodiga på gatan? Det är uppenbart att makten redan från början, från dag ett, skulle markera att det är skillnad på folk och folk.

Alla som har varit i närheten av The Pirate Bay-operatörerna trakasseras. Deras juridiska ombud plockas in för förhör och DNA-registreras (!). En person som bara dejtat en av operatörerna får sina datorer beslagtagna. De ska verkligen markeras som fredlösa. Piratpartiets medlemsantal tredubblas på en vecka.

Men det fungerar inte att måla upp dem som fredlösa, för de är hjältar. Tre dagar senare hålls demonstrationer i hela landet, där PirateBay-operatörerna lyfts fram som vår generations föredömen. En hel generation sluter mangrant upp bakom dem.

Vilket bara irriterar ett enat etablissemang ytterligare.

Upphovsrättskartellerna, med etablissemangets goda minne, håller inte igen med fula tricks. Ett av de mer uppseendeväckande är att en av de utredande polismännen, Keyzer, mutas med ett sexmånaders välbetalt jobb hos Warner Brothers i samband med att polisutredningen avslutas. Warner Brothers är ett av de företag som ligger bakom polisanmälan mot Pirate Bay. Utomlands ses sådant som en solklar polismuta och är därför förbjudet sedan länge. Här i Sverige tycker däremot justitieminister Beatrice Ask bara att det är positivt att polismannen kan kompetensutvecklas utanför poliskåren.

Man tar sig för pannan. Eller förfäras. Eller både och.

Nästan tre år efter razzian den 31 maj 2006, börjar rättegången i Stockholms Tingsrätt. En av operatörerna ställs bland annat till svars för det politiska (!) innehållet i vad han hade sagt vid demonstrationerna efter razzian. Det kan inte vara tydligare att rättegången är politisk från början. När domen faller den 17 april 2009, är det ingen som tror sina ögon. 30 miljoner i skadestånd och ett års fängelse?

Den så kallade Hagamannen dömdes att betala 850 000 till sina offer för nio brutala våldtäkter. Det är strax under 100 000 för en traumatiserande våldtäkt. Här utdöms 30 miljoner för medhjälp till att kopiera 20 låtar, nio filmer och fyra dataspel. Det är ungefär en miljo per verk. För medhjälp till att kopiera. Tio gånger hårdare skadestånd än för en brutal våldtäkt, alltså.

Det blir väldigt tydligt att det är skillnad på folk och folk.

Piratpartiets medlemsantal tredubblas på en vecka. Igen.

Sedan blir det storm i hela världspressen när det visar sig att domaren i målet sitter med i samma intresseorganisation för att stärka och skydda upphovsrätten som de anklagande företagskartellerna. Hela världens media skriver om korruptionen i det svenska Pirate-Bay-målet – för utomlands kallas spadar för spadar. Korruption. Uppenbar korruption i det svenska rättsväsendet, i det mest uppmärksammade målet på hela året. Min telefonsvarare hade frågor från allt mellan BBC och CNN.

I dag har vi kommit fram till april 2010, och i höst ska fallet upp i hovrätten. De åtalade och deras advokater kan bara närvara om den läggs de första veckorna som hovrätten hade erbjudit, tidigt i september. Men hovrätten lyssnade mer på storföretagen och rättegången kommer därför först efter valet den 19 september. Vid det här laget borde inte någon vara förvånad: hela etablissemanget, från politiker till domstolar till rättsväsende, vill sannolikt undvika att ännu en valrörelse handlar om The Pirate Bay.

Historien om etablissemangets krig mot The Pirate Bay är en thriller med korruption, grundlagsbrott, mutor och vänskapsskydd. Det var aldrig en juridisk rättegång, utan har alltid varit en politisk. Uppstudsarna ska markeras som fredlösa till varje pris. Rättssäkerhet och grundläggande rättsprinciper sätts genast åt sidan när någon vågar utmana systemet. Därför måste också situationen lösas politiskt. Därför behövs Piratpartiet i riksdagen, och det mer än någonsin.

För inte så länge sedan skaldade nobelpristagaren Verner von Heidenstam att det är skam och en fläck på Sveriges banér att medborgarrätt heter pengar. Frågan är om det inte är mer sant idag än när det skrevs för 111 år sedan.

Om ni, efter att ha läst den, undrar vad i h-e det var som var fel på den artikeln så föreslår jag att ni ringer Aftonbladet, 08 725 2000, och ber att få tala med webredaktionen.

Pingat på Intressant.

Ricks artikel avpublicerad!

Ricks debattartikel som tidigare idag publicerats i Aftonbladet är nu avpublicerad, som termen tydligen lyder i branschen. Jag ringde Aftonbladet, telefonnummer 08 725 2000, och bad att få tala med webredaktionen. När jag (artigt) frågade varför artikeln var bortplockad så fick jag svaret att man avpublicerat artikeln för att kontrollera påstådda faktafel.

Givetvis frågade jag om detta var Aftonbladets policy, att artiklar med påstådda faktafel avpubliceras i väntan på granskning, vilket besvarades jakande. Även på en direkt fråga om de skulle göra samma sak om det gällde Mona Sahlin eller Karl Bildt bekräftades.

Intressant. Undra om det verkligen kommer efterlevas den dagen någon anmäler en artikel som tex grundlöst svartmålar fildelning eller bagatelliserar farorna med övervakning.

Se även vad Jan Lindgren skriver.

Pingat på Intressant.

Rick i Aftonbladet!

Idag publicerar Aftonbladet en debattartikel från Rick:

Det börjar vid lunchtid den 31 maj 2006. Femtio poliser går in i serverhallen som bland mycket annat huserar The Pirate Bay och tömmer den på allt som finns där. Många småföretagare står maktlösa och får lägga ner verksamheten när de står utan både servrar och kundregister.

Seriöst – hur ofta ser man en polisinsats med femtio poliser för något riktigt brott? När såg man senast det för en misshandel på stan där folk ligger blodiga på gatan? Det är uppenbart att makten redan från början, från dag ett, skulle markera att det är skillnad på folk och folk.
[…]
Upphovsrättskartellerna, med etablissemangets goda minne, håller inte igen med fula tricks. Ett av de mer uppseendeväckande är att en av de utredande polismännen, Keyzer, mutas med ett sexmånaders välbetalt jobb hos Warner Brothers i samband med att polisutredningen avslutas. Warner Brothers är ett av de företag som ligger bakom polisanmälan mot Pirate Bay. Utomlands ses sådant som en solklar polismuta och är därför förbjudet sedan länge. Här i Sverige tycker däremot justitieminister Beatrice Ask bara att det är positivt att polismannen kan kompetensutvecklas utanför poliskåren.
[…]
Sedan blir det storm i hela världspressen när det visar sig att domaren i målet sitter med i samma intresseorganisation för att stärka och skydda upphovsrätten som de anklagande företagskartellerna. Hela världens media skriver om korruptionen i det svenska Pirate-Bay-målet – för utomlands kallas spadar för spadar. Korruption. Uppenbar korruption i det svenska rättsväsendet, i det mest uppmärksammade målet på hela året. Min telefonsvarare hade frågor från allt mellan BBC och CNN.

Det är en mycket bra genomgång om rättsrötans utbredning sen 2006 som Rick gör. Kom ihåg det när det är val och rösta på Piratpartiet.

%d bloggare gillar detta: