FRA gillar inte att hamna i rampljuset

SVT har skrivit om att FRA lagrar svenska telesamtal och mejl men när SVT tog och jämförde FRA:s officiella svar till allmänheten med svar FRA gett i lite mindre allmänna sammanhang så ”försvann” plötsligt sidan med de officiella svaren. Lyckligtvis är det svårt för information att bara ”försvinna” i dagens digitala tidevarv och jag hittade en kopia från 11 juni 2007 som jag givetvis nu återpublicerar här för att öka spridningen för att de som är intresserade ska kunna jämföra med de mindre publika svaren.

Påståenden och klargöranden

Påståenden och klargöranden om FRA och förslaget till ny signalspaningslag.

Påstående
Det nya lagförslaget innebär att militären, i form av FRA, ska börja lyssna på civil trafik.

Klargörande
FRA är en civil underrättelsemyndighet med civila medarbetare. Namnet till trots är Försvarets radioanstalt (FRA) inte en del av Försvarsmakten. FRA lyder under regeringen och hör administrativt till Försvarsdepartementet. FRA är inte mer militärt än till exempel Krisberedskapsmyndigheten, som också hör till Försvarsdepartementet.

Påstående
Tidigare har FRA enbart spanat på militär kommunikation. Det nya lagförslaget utgör ett paradigmskifte genom att FRA nu ska börja spana på civila kommunikationer.

Klargörande
FRA har bedrivit spaning mot icke-militär utländsk trafik sedan andra världskriget. Denna icke-militära trafik har genom åren givit betydelsefulla underrättelser för den svenska regeringen. Det faktum att regering och riksdag satsar budgetmedel på signalspaning underbygger detta.

Påstående
FRA arbetar på så sätt att all tillgänglig kommunikation lagras. I efterhand görs sökningar i den trafiken.

Klargörande
Lagförslaget tillåter inte ett sådant förfarande. Den tillgängliga kommunikationen filtreras i realtid, vilket innebär att den absoluta merparten av trafiken aldrig lagras. Endast sådant som väljs ut genom sökbegreppen inhämtas och lagras, och lagringen sker endast under så lång tid som krävs för att avgöra om informationen är värdefull för uppdragsgivarna. Information som används i FRA:s utgående rapporter är vi skyldiga att arkivera. Lagförslaget medför inga förändringar i någon del av denna hantering.

Påstående
Om jag skriver att ”Någon borde släppa en atombomb på min chef” i ett mail som jag skickar till en bekant i utlandet så kommer mitt mail att läsas av någon på FRA.

Klargörande
FRA utformar sina sökbegrepp på sätt som är mycket komplicerade för att slippa drunkna i enorma mängder irrelevant trafik. Denna metodik har FRA arbetat med att förfina i snart 30 års tid, och sökbegreppen måste vara mycket listigare och mer utvecklade för att få rätt effekt. Sökbegreppen byggs upp genom en rad tekniska och innehållsmässiga kriterier, och användningen av betydelsebärande ord är endast ett i mängden. Hur detta sker i detalj vill vi inte gå in på.

Påstående
Förslaget till ny signalspaningslag strider mot grundlagen.

Klargörande
Lagrådet anser att ”en god balans nåtts mellan enskildas grundlags- och konventionsskyddade krav på skydd mot intrång i privatlivet och det allmännas rätt och skyldighet att svara för nationella säkerhetsintressen”.

Som exempel kan nämnas att ändamålen för verksamheten ska beslutas av riksdagen och inriktningen ska göras av regeringen. Tillståndsprövning ska ske i förväg av ett oberoende organ. Inhämtning av signaler i kabel ska ske automatiserat med hjälp av sökbegrepp som ska kontrolleras i efterhand av ett oberoende organ. Ett integritetsskyddsråd ska ha fortlöpande insyn i verksamheten.

Påstående
Lagförslaget strider mot Europarådets konvention om de mänskliga rättigheter (den s.k. Europakonventionen).

Klargörande
Enligt FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna, artikel 12, får ingen ”utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte för angrepp på sin heder eller sitt anseende”.

Europakonventionen går ännu längre i sitt skydd av de mänskliga rättigheterna: ”Envar har rätt till skydd för sitt privat- och sitt familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. Offentlig myndighet må icke störa åtnjutandet av denna rättighet med undantag för vad som är stadgat i lag och i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till landets säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd, förebyggande av oordning eller brott, skyddandet av hälsa eller moral eller av andra personers fri- och rättigheter”.

Lagrådet har särskilt prövat om förslaget är förenligt med Europakonventionen och kommit fram till att så är fallet.

Påstående
Eftersom inrikestrafik kan gå i kabel via utlandet så kommer FRA att avlyssna massor av inrikestrafik.

Klargörande
FRA arbetar med utländska förhållanden enligt våra uppdragsgivares inriktning och får enligt lagförslaget inte spana på inrikestrafik. Sökbegreppen utformas för att finna information om yttre hot mot Sverige och ska därför inte ge träffar på inrikestrafik. Eftersom FRA varken får eller vill använda inrikestrafiken kommer en rad olika sätt att spärra inhämtningen av sådan trafik att användas. Om någon inrikestrafik ändå slipper igenom dessa spärrar kommer den att förstöras så snart den påträffas.

Att inrikestrafik ibland passerar nationsgränsen innebär däremot att trafiken kan vara utsatt för avlyssning av utländsk underrättelsetjänst.

Påstående
Alla databaser läcker, så FRA kommer att läcka integritetskänslig information om lagförslaget realiseras.

Klargörande
FRA har alltid sysslat med integritetskänslig information och oss veterligen har den aldrig läckt ut ur FRA:s databaser.

Påstående
Gränsen mellan polisiär verksamhet och försvarsunderrättelseverksamhet suddas ut. Försvarsmyndigheterna inkräktar på polisens område.

Klargörande
Lagförslaget är tydligt på denna punkt och drar en skiljelinje mellan de båda verksamheterna. FRA arbetar på uppdrag av polisen och andra myndigheter och bedriver inte signalunderrättelsetjänst för egna syften. FRA vidtar heller inga operativa åtgärder med anledning av de underrättelser vi producerar. Brottsförebyggande och brottsbekämpande åtgärder är fortfarande strikt förbehållna polisen.

Påstående
För att någon myndighet ska få inhämta internationell trafik i kabel måste samma krav ställas på förhandstillstånd via domstol som för polisens hemliga telefonavlyssning inom landet.

Klargörande
Påståendet antyder att ett syfte med FRA:s verksamhet skulle vara att samla bevismaterial som rör svenskar. Eftersom försvarsunderrättelsetjänsten avser utländska förhållanden av underrättelsemässigt intresse för Sveriges utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitik utgörs målen, om de är personanknutna, i nästan samtliga fall av organisationer eller befattningshavare i utlandet, och uppdragsgivarna är oftast regeringen eller Försvarsmakten. I de mycket sällsynta fall som signalspaning av särskilda skäl måste riktas mot svenska förgreningar av utländska hot sker detta på uppdrag av polisen, och måste ovillkorligen avbrytas då polisen inleder en förundersökning.

Påstående
Nu ska FRA börja spana på Sverige.

Klargörande
Nej.

Påstående
FRA ska fokusera på de militära hoten och låta polisen sköta övriga hot.

Klargörande
FRA utgör en nationell expertresurs som kan utnyttjas av regeringen, Försvarsmakten, polisen eller någon av FRA:s övriga uppdragsgivare.

Ett av skälen till varför FRA bedriver signalspaning på uppdrag av andra myndigheter är att FRA innehar unik kompetens på signalspaningsområdet och har arbetat med att bygga upp den kompetensen i mer än 60 års tid. Det vore samhällsekonomiskt ofördelaktigt om samma slags expertkompetens och mycket avancerade teknologi skulle behöva byggas upp på flera håll. På samma sätt har man resonerat i många andra västerländska demokratier.

Påstående
Det nya lagförslaget innebär ett kraftigt utvidgat mandat för FRA och har utmålats som ett skräckexempel vad gäller rättssäkerhet.

Klargörande
FRA har redan idag mandat att bedriva signalspaning för de ändamål som nu preciseras i lagförslaget. Lagförslaget syftar ytterst till att ge signalspaningen, som idag i många avseenden endast regleras via interna föreskrifter, en tydligare och mer uttrycklig reglering i lag.

• FRA kommer inte att utvidga sin inriktning, eller sina mål, som ett resultat av lagförslaget. Däremot skärps bestämmelserna om för vilka ändamål signalspaning får bedrivas, och verksamheten kommer även att underställas omfattande utomstående kontroll.

• FRA kommer inte med det nya lagförslaget att kunna inhämta några nya typer av trafik, utan FRA kommer precis som idag att kunna följa såväl militär trafik som internationell trafik i det globala nätet.

• Däremot kommer FRA att få tillgång till större volymer internationell trafik vilket syftar till att förbättra FRA:s möjligheter att svara upp mot de underrättelsebehov som finns hos uppdragsgivarna.

Påstående
Man kan inte jämföra inhämtning i kabel med inhämtning på radio. Vem som helst kan sätta upp en radiomottagare och inhämta radiotrafik.

Klargörande
Modern digital tele- och datakommunikation över satellit är långt ifrån enkel att inhämta. I många avseenden är tekniken mer komplicerad på satellitsidan än på kabel. Eftersom bandbredden är väsentligt dyrare använder satellitoperatörerna många olika speciallösningar för att kunna få ut så mycket kapacitet som möjligt. Detta är inget man lyssnar på med amatörradioutrustning.

Påstående
Ur lådorna på Försvarsdepartementet har man smusslat fram en beställning på övervakning i stället för att utreda saken i fullt dagsljus utan jäkt och stök.

Klargörande
Frågan om att ge FRA möjlighet till spaning mot trådbunden kommunikation togs upp av Utredningen om översyn av FRA (SOU 2003:30) i september 2003. Sedan diskuterades saken i TV och i tidningarna (t.ex. en helsida i SvD den 10 november 2003). Promemorian (Ds 2005:30 ) En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet utarbetades 2005 inom Regeringskansliet med förslag till lagstiftning. Den remitterades på vanligt sätt till ett 90-tal instanser under hösten samma år. Remissbehandlingen ledde till uppmärksamhet och debatt i media och i andra sammanhang, t.ex. konferensen Folk och Försvar 2006. Det är på grundval av promemorian och remissutfallet som lagrådsremissen har arbetats fram.

Och kom ihåg:

Pingat på Intressant.

7 Responses to FRA gillar inte att hamna i rampljuset

 1. Olofb says:

  Bra att denna FAQ sprids. Det är lika hårresande varje gång man läser svaren..

 2. Stefan says:

  Nu ska det bli intressant att se hur MiniTruth reagerar…
  Jag har naturligtvis sparat en egen kopia, Streisand ftw.

  • qeruiem says:

   Gör det. Jag har givetvis backup på min blog så jag kan få upp den igen om nånting, err, händer, men det skadar inte med redundans…

   Ska försöka OCR:a den där pdf:en med i kväll. Det blir nog inte helt lätt mtp att den var rätt analog, för att uttrycka sig snällt, men förhoppningsvis blir det lättare än att skriva av för hand i alla fall.

 3. Pingback: FRA:s hemliga frågor & svar « Full Mental Straightjacket

 4. Pingback: Inget nytt under solen – FRA lyssnar som tidigare « Emil Isberg

 5. Pingback: Tweets that mention FRA gillar inte att hamna i rampljuset « Full Mental Straightjacket -- Topsy.com

 6. Pingback: Våra egna värsta fiender… « Full Mental Straightjacket

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: